Genomic epidemiology of SARS-CoV-2 in Guangdong Province, China

23 April 2020

Cell Press

Jing Lu, Louis du Plessis, Zhe Liu, Verity Hill, Min Kang, Huifang Lin, Jiufeng Sun, Sarah François, Moritz U G Kraemer, Nuno R Faria, John T McCrone, Jinju Peng,Qianling Xiong, Runyu Yuan, Lilian Zeng, Pingping Zhou, Chumin Liang, Lina Yi, Jun Liu, Jianpeng Xiao, Jianxiong Hu, Tao Liu, Wenjun Ma, Wei Li, Juan Su, Huanying Zheng, Bo Peng, Shisong Fang, Wenzhe Su, Kuibiao Li, Ruilin Sun, Ru Bai, Xi Tang, Minfeng Liang, Josh Quick, Tie Song, Andrew Rambaut, Nick Loman, Jayna Raghwan, Oliver G Pybus, Changwen Ke

View Journal Article / Working Paper